Обезбедување на квалитет

Нашата политика за квалитет

Тоа е политика на Кемиг Глас да го одржува високиот квалитет на својата услуга и производи.

Нашата цел е да испорачаме производи и сродни услуги. Кои ги надминуваат очекувањата на нашите клиенти.

Сите производи и услуги ќе бидат во согласност со барањата на клиентите. Ова ќе се направи со одржување блиски односи со клиентите и со поттикнување на добра комуникација.

Врвниот менаџмент ќе осигури дека оваа изјава за квалитет е соодветна на организацијата и ќе се постигне со:

● Обезбедување рамка за воспоставување и преглед на целите на управувањето и квалитетот.
● Комуницирајте ги политиките и процедурите во рамките на организацијата.
● Обезбедување обука и развој на вработените и користење на најдобри практики.
● Добивање повратни информации од клиентите и постојано подобрување на процесите за да одговараат на потребите на организациите. Подобрување на ефективноста на системот за управување со квалитет во согласност со ISO 9001: 2015.